Privacybeleid werkgroep WINSUM SCHOON
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. ALGEMEEN
a. Dit is het Privacybeleid van de Werkgroep WINSUM SCHOON, hierna te noemen: WS. De werkgroep leden zijn per e-mail op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van dit beleid en van de plaatsing ervan op de website.
b. WS hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar werkgroep leden en zorgt ervoor dat de privacy van haar werkgroepleden te allen tijde wordt gerespecteerd.
c. Wie werkgroep lid wordt van WS geeft uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.


2. PERSOONSGEGEVENS VAN WERKGROEPLEDEN
a. WS verwerkt de gegevens van haar werkgroep leden uitsluitend ten behoeve van de zwerfvuilactiviteiten.
b. De persoonsgegevens zijn opgenomen in een register. WS neemt passende maatregelen om deze persoonsgegevens te beveiligen (zie 4).
c. De vaste gegevens die van een werkgroep lid verwerkt worden zijn: naam, voorletters en/of voornaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Als er sprake is van minderjarige kinderen als gezinswerkgroep lid, worden daarvan geen persoonsgegevens vastgelegd.
d. De vaste gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
    - naam- en adresgegevens, e-mailadres (bij ontstentenis daarvan het postadres): uitnodigingen voor activiteiten, indelen van zwerfvuilgroepen.
    - telefoonnummer: voor incidenteel persoonlijk overleg en urgente mededelingen.
e. Indien een werkgroep lid van WS zijn werkgroep lidmaatschap beëindigt, worden diens persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard.


3. PERSOONSGEGEVENS VAN RELATIES
a. Naast werkgroep leden heeft WS relaties met andere personen, gemeente en zorginstelling, scholen. Ook voor deze relaties geldt dat WS passende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen (zie 4).
b. Afhankelijk van de specifieke relatie worden de daarvoor noodzakelijke gegevens (soort relatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) in een register opgeslagen.
c. Deze gegevens worden na beëindiging van de relatie nog maximaal een jaar bewaard.


4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
a. WS neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
b. Organisators hebben een geheimhoudingplicht en alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun taak.
c. In het geval dat – ondanks de voorzorgen – persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij naast de Autoriteit Persoonsgegevens, ook de werkgroep leden direct informeren.


5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
a. WS verstrekt de persoonsgegevens van haar werkgroep leden en relaties niet aan derden ter verwerking.
b. In het kader van de uitvoering van haar activiteiten verstrekt WS persoonsgegevens van individuele werkgroep leden en relaties uitsluitend na expliciete toestemming aan derden.
c. Bij uitzondering kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


6. PERSOONSGEGEVENS EN DE WEBSITE VAN WS
a. De website van WS heeft een ondertekende domeinnaam (DNSSEC) en een voldoende veilige verbinding (HTTPS).
b. De website is openbaar, er zijn geen beveiligde pagina’s voor werkgroep leden.
c. De webmail is beveiligd met account en password.
d. Er worden op de website geen cookies gebruikt die privacygevoelige informatie verzamelen.
e. Gegevens van een WS-werkgroep lid of relatie op de website die te herleiden zijn tot zijn persoon, zijn op de website geplaatst met toestemming van die werkgroeplid of relatie.


7. RECHTEN VAN HET WERKGROEPLID OMTRENT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
a. Het werkgroep lid van WS heeft het recht op inzage en recht op correctie van zijn gegevens. Ook kan het werkgroep lid bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of van een deel daarvan. Als contactpersoon hiervoor fungeert de Beheerder van WS, bereikbaar via de pagina Contact.
b. Het werkgroep lid heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van zijn persoonsgegevens door WS.

9. WIJZIGING VAN DIT BELEID
a. Dit beleid kan te allen tijde door de organisatoren van WS worden gewijzigd.
b. Van elke wijziging worden de werkgroep leden via e-mail c.q. per post in kennis gesteld.

Dit beleid is door de organisator van WS vastgesteld op 20 november 2018.